• HIGH QUALITY EDUCATION SYSTEM

   NGUYEN BINH KHIEM - CUU PAPER

   Nguyen Binh Khiem Primary School - Cau Giay District

   Nguyen Binh Khiem Secondary School - Cau Giay

  High School Enrollment

  • Wednesday, 18/12/2019

  • Sunday, 16/06/2019

  • Admission notification of Nguyen Binh Khiem High School
  • Monday, 21/01/2019

   Admission notification of Nguyen Binh Khiem High School

   Hệ thống Giáo dục Nguyễn Bỉnh Khiêm xây dựng liên cấp I, II, III vững mạnh với mục tiêu “Dạy học sinh nên người”, với nhiều đổi mới trong năm học 2019-2020